Khu biệt thự Cái Mắm - Đồng Đăng

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện: 2005 - 2006
Mô tả sơ lược: Tư vấn quản lý và giám sát công trình
Giá trị thực hiện: 1,411,761,000 VNĐ