Gói thầu số 11-nhà máy xi măng Bình Phước

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bình Phước
Thời gian thực hiện: 2006 - 2008
Mô tả sơ lược: Tường rào, bồn hoa, biển hiệu - nhà máy chính; Hàng rào tuyến băng tải; Đường bãi khu nhà máy chính; Đường bãi khu đồng nhất; Điện tổng thể nhà máy chính… 
Giá trị thực hiện: 35,981,443,538  VNĐ