Dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: 2005 - 2006
Mô tả sơ lược: Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước DN3000 
Giá trị thực hiện: 9,317,340,720 VNĐ