Xây dựng cầu cạn và nâng cấp mặt đường trường THPT Ngô...

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện: 2010 - 2011
Mô tả sơ lược: Xây dựng cầu cạn và nâng cấp mặt đường đã có
Giá trị thực hiện: 6,633,962,000 VNĐ