Tuyến đường Cầu Rào 2

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hải Phòng
Thời gian thực hiện: 2008 - 2008
Mô tả sơ lược: Thi công đường, hệ thống chiếu sáng, cây xanh...
Giá trị thực hiện: 5,330,411,371 VNĐ