Thi công đường và cầu vào nhà máy thủy điện Trà Linh 3

Địa điểm xây dựng:

Tỉnh Quảng Nam

Thời gian thực hiện: 2007 - 2008
Mô tả sơ lược: Thi công cầu, nền móng mặt đường, gia cố mái taluy, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông...
Giá trị thực hiện: 50,470,546,728 VNĐ