Thi công đường ra cảng tạm nhà máy xi măng Thăng Long

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện: 2005 - 2006
Mô tả sơ lược: Thi công đường ra cảng tạm nhà máy xi măng
Giá trị thực hiện: 10,229,071,000 VNĐ