Khắc phục hậu quả cơn bão số 5 gây ra đối với quốc lộ 6

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hòa Bình
Thời gian thực hiện: 2009 - 2009
Mô tả sơ lược: Nâng cấp, cải tạo đường đã có, thi công hệ thống thoát nước, taluy...
Giá trị thực hiện: 8,564,991,971 VNĐ