Đường ô tô cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: 2008 - 2009
Mô tả sơ lược: Xây dựng mặt đường bê tông nhựa
Giá trị thực hiện: 122,881,424,160 VNĐ