Đường giao thông khu đô thị Quang Minh

Địa điểm xây dựng: Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
Thời gian thực hiện: 2005 - 2006
Mô tả sơ lược: Thi công đường giao thông khu đô thị
Giá trị thực hiện: 14,508,927,341 VNĐ