Cầu Hồng Bắc

Địa điểm xây dựng: A Lưới - Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện: Năm 2004 - 2005
Mô tả sơ lược: Xây dựng cầu
Giá trị thực hiện: 4,406,136,000 VNĐ