Cầu Bính và trạm thu phí

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hải Phòng
Thời gian thực hiện: 2005
Mô tả sơ lược: Rải thảm mặt cầu Bính và thi công xây dựng trạm thu phí
Giá trị thực hiện: 12,683,747,619 VNĐ