Xưởng hỏa luyện - Nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiện: 2005 - 2006
Mô tả sơ lược: Xây dựng xưởng hỏa luyện
Giá trị thực hiện: 1,500,000,000 VNĐ