Xây dựng nhà dịch vụ đa năng thị xã Vĩnh Yên - Vĩnh...

Địa điểm xây dựng: Thị xã Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Thời gian thực hiện: Năm 2004 - 2005
Mô tả sơ lược: Xây dựng nhà dịch vụ đa năng
Giá trị thực hiện: 5,251,000,000 VNĐ