Dự án khách sạn Sài Gòn - tỉnh Quảng Bình

Địa điểm xây dựng: Thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Thời gian thực hiện: 2005 - 2006
Mô tả sơ lược: Thi công nâng cấp khách sạn
Giá trị thực hiện: 52,000,000,000 VNĐ