Trạm thu phí Hoàng Mai

Địa điểm xây dựng: Km393+400 Quốc lộ 1A -tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện: 2005 - 2006
Mô tả sơ lược: Đầu tư, thu phí
Giá trị thực hiện: 225,000,000 VNĐ