Trạm trộn Tiên Yên

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện:  2005
Mô tả sơ lược: Sản xuất bê tông xi măng