Trạm thu phí Bãi Cháy

Địa điểm xây dựng: Quốc lộ 18 tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện: 2009 - 2014
Mô tả sơ lược: Đầu tư, thu phí
Giá trị thực hiện: 332,000,000 VNĐ